Obchodní podmínky

Miroslav Škarpa – Toner Trade CZ
se sídlem Ondrouškova 862/6, 635 00 Brno
identifikační číslo: 01263285
daňové identifikační číslo: CZ8406215807
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.toner-trade.cz

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Miroslav Škarpa – Toner Trade CZ, se sídlem Ondrouškova 862/6, 635 00 Brna, identifikační číslo: 01263285, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující-spotřebitel“) nebo mezi prodávajícím a osobou, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující-podnikatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.toner-trade.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.     UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím-spotřebitelem nebo kupujícím-podnikatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel svůj uživatelský účet déle než 12měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel objednávkový formulář resp. "OBJEDNÁVKU ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ" ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

     3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

     3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 

     3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem nebo kupujícím-podnikatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícímu-spotřebitel nebo kupujícímu-podnikateli.

3.8.    Kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     4.1.1. v hotovosti při osobním odběru v sídle firmy

     4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

     4.1.3. zálohovou fakturou nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2700340160 / 2010, vedený u FIO banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

     4.1.4. v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce

     4.1.5. platební kartou v místě určeném kupujícím v objednávce prostřednictvím terminálu SumUp 

     4.1.6. platební kartou na dobírku v místě určetném kupujícím v objednávce 

     4.1.7. platební bránou PayU v internetovém obchodě

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele zálohu či jinou obdobnou platbu, vyjma odůvodněných obchodních případů, kdy je objednáno atypické a neobvyklé zboží nebo není možné ověřit solventnost kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele resp. splnění jeho závazku, vůči prodávajícímu, zboží zakoupit. V tomto případě je po objednání zboží zaslána kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli zálohová faktura a okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího je zboží objednáno resp. expedováno. Toto omezení se týká všech kupujících-spotřebitelů nebo kupujících-podnikatelů, kteří nemají  sepsanou individuální kupní smlouvu. Nepožadováním zálohové platby u běžných obchodních případů není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby (včetně platby formou zálohové faktury) je kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení zálohy nebo celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele. Elektronická podoba může být nahrazena podobou listinou a přiložena ke zboží, pokud zákazník zboží převezme osobně nebo mu je doručováno prostřednictvím jím vybraného přepravce.

4.9.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

5.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Mezi zboží podléhající rychlé zkáze se řadí také inkoustové a tonerové kazety, pásky do jehličkových tiskáren, u kterých kupující porušil originální původní obal. Odstoupit od kupní smlouvy v případě inkoustových, tonerových kazet a pásek do jehličkových tiskáren, tak lze pouze v případě, že jsou zabaleny v původním a neporušeném originálním obalu.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@tonertrade.cz .

5.3.    Odstoupení od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží se nevztahuje na kupujícího-podnikatele.

5.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Změna způsobu vracení peněžních prostředků je možná pouze na základě oboustranné písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím-spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu-spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny. Tato náhrada může mít hodnotu 0-100% kupní ceny podle povahy škody vzniklé na zboží.

5.7.    V případech, kdy má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím-spotřebitelem.

5.8.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu-spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující-spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.9.    Pokud při odstoupení od kupní smlouvy kupující-spotřebitel nevrátí poskytnutý dárek nebo jej vrátí poškozený nebo opotřebovaný, tak může prodávající požadovat náhradu škody ve výši 0-100% běžné kupní ceny poskytnutého dárku.

6.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele, nese kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím-spotřebitelem nebo kupujícím-podnikatelem v objednávce, je kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Zboží, u kterého je uvedena informace skladem je dle požadavku resp. objednávky kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele expedováno, nachystáno k osobnímu vyzvednutí nebo rozvozu v pracovní dny obvykle do 24hodin od objednání. V návaznosti na zvolený druh přepravy kupujícím-spotřebitelem nebo kupujícím-podnikatelem, dobu a čas objednání, nepředvídatelné okolnosti, vyšší moc se může tato obvyklá doba prodloužit.

6.5.    Při přebírání zboží od přepravce nebo při osobním odběru je kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel povinen pečlivě zkontrolovat stav zásilky a dodané zboží včetně příslušenství. Veškeré závady nebo nesrovnalost na zásilce je nutno ihned řešit s dopravcem a sepsat do předávacího protokolu (přepravního listu).

     Zásilku, která jeví známky poškození nebo neoprávněného vniknutí kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel není povinen převzít! O zjištěném poškození je kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel povinen bez zbytečného odkladu informovat také prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy info@tonertrade.cz .

Je-li zboží poškozeno, i když byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce nebo prodávajícího a postupovat dle instrukcí, v závislosti na druhu vybrané přepravy kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele.

     PPL: kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel musí poškození při přepravě oznámit do 3 pracovních dnů na tel. 588 080 054 popř. 225 331 500 nebo osobně na reklamačním oddělení depa PPL. Pro zahájení reklamačního řízení je nutno postupovat dle instrukcí PPL podrobněji popsány zde. Kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel má povinnost nelikvidovat ani nemanipulovat s původním obalem (včetně výplní), ve které kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli zásilka dorazila pro nutné zdokumentování přepravcem.

     DPD: kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel musí neprodleně o poškožení při přepravě informovat prodávajícího, který jako jediný může uplatnit reklamaci u přepravní společnosti DPD. Pokud je poškozený přepravní obal, tak doporučujeme zásilku odmítnout-nepřebírat. Pokud zboží přesto převezmete, tak je nutno poškození sepsat ihned s kurýrem formulář "Zápis o škodě". Pokud zjistíte až poškožení zboží uvnitř zásilky, tak je nutno ponechat přepravní obal včetně výplně a obalu konrétního zboží a neprodleně nás kontaktovat (z důvodu nutného nahlášení na DPD do 2 dnů od doručení zásilky). 

     O průběhu uplatnění reklamace bude kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel dále informován prodávajícím. Pokud po převzetí zásilky kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel zjistí, že nebyl poškozen obal, ale zboží je poškozeno, nefunkční nebo neodpovídá objednávce, má kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel povinnost se co nejdříve se obrátit na prodávajícího. Kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel má povinnost nelikvidovat ani nemanipulovat s původním obalem (včetně výplní), ve které kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli zásilka dorazila pro nutné zdokumentování přepravcem.

6.6.    Další práva, omezení a povinnosti stran při přepravě např. atypického nebo jinak neobvyklého, náchylného zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího. Na tyto podmínky je kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel upozorněn u zboží, kterého se tyto další práva, omezení a povinnosti týkají např. omezení přepravy u kancelářského papíru, velkoformátových tiskáren apod.

7.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli, že v době, kdy kupující zboží převzal:

     7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

     7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

     7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

     7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

     7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím-spotřebitelem nebo kupujícím-podnikatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí také u poskytnutého dárku.

7.5.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Záruční doba pro kupujícího–podnikatele činí dvanáct (12) měsíců od převzetí. Ustanovení o záruční době platí obecně na všechny nabízené zboží eshopu www.toner-trade.cz, může však nastat situace, kdy je záruční doba odlišná - tento fakt je vždy zmíněn u konkrétního zboží.

7.6.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele reklamované zboží.

7.7.    Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace a odstranění vady do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace není závazná vůči kupujícímu-podnikateliLhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.8.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

8.     DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.    Kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího-spotřebitele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů resp. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”).

9.2.    Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy a zpracování objednávky..

9.2.1  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9.3.    Kompletní ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete v samostatné sekci zde https://www.toner-trade.cz/ochrana-osobnich-udaju

10.     ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDANÍ COOKIES

10.1.   Kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli nebude zasíláno žádné obchodní sdělení - tedy za předpokladu, že kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel neprojeví vlastní zájem o zasílání obchodních sdělení v návaznosti na tzv. oprávněný zájem.

10.2.   Kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel je však oprávněn použít prostředky, které ukládání cookies znemožňují a to v nastavení prohlížeče, anonymním prohlížení apod.

10.3.   Soubory cookie neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky, ale pomáhají webové stránky zlepšovat a přizpůsobovat uživatelům.

11.     DORUČOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu-spotřebiteli nebo kupujícímu-podnikateli může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele.

12.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový text pro odstoupení od kupní smlouvy, který naleznete po kliknutí zde nebo v zápatí úvodní stránky eshopu www.toner-trade.cz sekce informace.

12.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Miroslav Škarpa – Toner Trade CZ, Ondrouškova 862/6, 635 00 Brno, adresa elektronické pošty: info@tonertrade.cztelefon: +420 777 99 88 22.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 16.6.2021 a nahrazují veškerá předchozí znění obchodních podmínek.