Odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový text

 

Kupující-spotřebitel:
Jméno a příjmení kupujícího
Adresa kupujícího
Telefon a e-mail kupujícího


Prodávající:
Miroslav Škarpa – Toner Trade CZ
IČ:01263285 / DIČ:CZ8406215807
Ondrouškova 862/6
635 00 Brno


V                     dne


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ………….. jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu na www.toner-trade.cz  s Vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl/a ………………………………………………….

Výše uvedený předmět koupě jsem převzal/a dne …………….

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Předmět koupě ……………………...….. Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …………Kč a …….Kč za poštovné dle přiložené kopie nákupního dokladu ve prospěch mého bankovního účtu č. ….., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. Poukázání částky nebude provedeno dokud kupující nedodá předmět koupě a případně související dárky a jiné bonusy, které s předmětem koupě obdržel zpět prodávajícímu.

Zároveň akceptuji a potvrzuji následující:

  1. Zboží splňuje podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě.
  2. Poukázání zaplacené kupní ceny včetně poštovného nebude prodávajícím provedeno do doby než prodávající ode mě jako kupujícího obdrží předmět koupě.
  3. Vůči mému nároku na vrácení plné kupní ceny včetně poštovného (dle přiloženého kupního dokladu) může prodávající započíst jednostranně veškeré náklady za případné poškození předmětu koupě dle platného zákona a obchodních podmínek prodávajícího, které jsou k dispozici na www.toner-trade.cz/obchodni-podminky .


S pozdravem

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu