Odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový text

 

Kupující-spotřebitel:

Jméno a příjmení kupujícího

Adresa kupujícího

Telefon a e-mail kupujícího

 

Prodávající:

Miroslav Škarpa

Toner Trade CZ

IČ:01263285 / DIČ:CZ8406215807

Ondrouškova 862/6

635 00 Brno

 

V                     dne

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

 

dne ………….. jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu na www.toner-trade.cz  s Vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl/a ………………………………………………….

 

Výše uvedený předmět koupě jsem převzal/a dne …………….

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit. Činím tak do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jsem já jako kupující nebo mnou určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala zboží dle kupní smlouvy.

 

Předmět koupě ……………………...….. Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……..……Kč a …....….Kč za poštovné dle přiložené kopie nákupního dokladu ve prospěch mého bankovního účtu č. …..........................................., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

 

Zároveň akceptuji a potvrzuji následující:

  1. Zboží splňuje podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě. Nejedná se tak o zboží dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
  2. Vůči mému nároku na vrácení plné kupní ceny včetně poštovného (dle přiloženého kupního dokladu) může prodávající započíst jednostranně veškeré náklady za případné poškození předmětu koupě dle platného zákona a obchodních podmínek prodávajícího, které jsou k dispozici na www.toner-trade.cz/obchodni-podminky  .
  3. Poukázání částky nebude provedeno dříve dokud prodávajícímu nedodám předmět koupě nebo neprokáži řádným způsobem jeho odeslání. Souběžně vracím všechny dárky a jiné bonusy, které jsem s předmětem koupě obdržel.

 

S pozdravem

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy: Kopie nákupního dokladu